Testimonial

Testimonial By: Teruhiko Shindo  — Tokyo
Tuesday 30 November, 1999