Testimonial

I just received my Patek 3710 Nautilus from Ira. Wow - just beau

I just received my Patek 3710 Nautilus from Ira. Wow - just beau

Testimonial By: Stephen Leonard  — Miami
Tuesday 30 November, 1999