Testimonial

Testimonial By: A. Moin  — Stockholm
Tuesday 30 November, 1999