Testimonial

Please advise when new Pateks arrive. Thank you.

Please advise when new Pateks arrive. Thank you.

Testimonial By: Lahts  — Chicago
Tuesday 30 November, 1999